AhCnQmRiIeDtTkVpFkByLnRkTrMoZtRnUzPsTnGeWaAgJpCkKeBtPhDpKiRhIsXlJiRwMsVyNoSzVbUtBeXjIxLtOiWgOlCgNtQhWaYyRvWqUhChZeJpQgPrThVwSuNbIaKqVtBaDwYoKnMmJsChFoKkGoOeOkEvYgMiQtJnDxHgUpRqTiXbAtZpRoFeZpHoWhSwVo
Som habitatge | Intranet

Veniu a conèixer els APROP!

Fins al dia 24 de febrer, als Jardinets de Gràcia, es podran visitar els APROP, un model d’allotjament de construcció ràpida, sostenible i de qualitat, concebuts per fer front a l’expulsió del veïnat dels barris. A l’exposició, es podran visitar dos allotjaments d’aquest tipus, un de simple i un de doble, i conèixer tots els detalls i les característiques abans que s’instal.lin els tres primers APROP als barris del Gòtic, la Bordeta i el Parc i la Llacuna del Poblenou.

Aquí trobareu tota la informació sobre els horaris.

admin