AhCnQmRiIeDtTkVpFkByLnRkTrMoZtRnUzPsTnGeWaAgJpCkKeBtPhDpKiRhIsXlJiRwMsVyNoSzVbUtBeXjIxLtOiWgOlCgNtQhWaYyRvWqUhChZeJpQgPrThVwSuNbIaKqVtBaDwYoKnMmJsChFoKkGoOeOkEvYgMiQtJnDxHgUpRqTiXbAtZpRoFeZpHoWhSwVo
Som habitatge | Intranet

Nova compra de 114 pisos per combatre l’especulació i l’expulsió del veïnat

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat l’adquisició d’un edifici de 114 habitatges protegits al carrer de l’Encuny a la Marina del Prat Vermell. D’aquests, 59 es troben buits i, la major part d’ells, es destinaran a cobrir les necessitats de la Mesa d’Emergències Socials. La resta, estan habitats en règim de lloguer.

Amb aquesta operació, l’Ajuntament ja ha adquirit 22 edificis sencers amb 401 llars destinades a ampliar el parc públic d’habitatges i evitar que aquests pisos passin a mans de fons voltors que expulsen famílies senceres dels seus barris. Podeu ampliar la notícia aquí

admin