AhCnQmRiIeDtTkVpFkByLnRkTrMoZtRnUzPsTnGeWaAgJpCkKeBtPhDpKiRhIsXlJiRwMsVyNoSzVbUtBeXjIxLtOiWgOlCgNtQhWaYyRvWqUhChZeJpQgPrThVwSuNbIaKqVtBaDwYoKnMmJsChFoKkGoOeOkEvYgMiQtJnDxHgUpRqTiXbAtZpRoFeZpHoWhSwVo
Som habitatge | Intranet

Nou simulador per saber a quines ajudes socials es té dret

La pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona ha incorporat un simulador que permet conèixer a quines ajudes socials es té dret d’una manera anònima i independentment de l’Administració que les gestiona. Un cop introduïdes les dades al web, el sistema calcula quines són les prestacions que es poden sol·licitar segons el cas, una estimació de l’import i com es tramita cadascuna. L’objectiu d’aquesta eina és proporcionar informació, augmentar la transparència i facilitar l’accés als diferents tipus d’ajuts.

En aquesta primera fase, entre moltes altres, s’hi han introduit les subvencions al pagament del lloguer. Més informació

admin