AhCnQmRiIeDtTkVpFkByLnRkTrMoZtRnUzPsTnGeWaAgJpCkKeBtPhDpKiRhIsXlJiRwMsVyNoSzVbUtBeXjIxLtOiWgOlCgNtQhWaYyRvWqUhChZeJpQgPrThVwSuNbIaKqVtBaDwYoKnMmJsChFoKkGoOeOkEvYgMiQtJnDxHgUpRqTiXbAtZpRoFeZpHoWhSwVo
Som habitatge | Intranet

Finalitza la primera fase del projecte del COCHA!

El passat 19 de desembre va tenir lloc la darrera sessió del COCHA de l’any, on es va posar punt i final a la primera fase del projecte que tenia com a objectius principals presentar els equips de l’IMHAB, compartir el coneixement dels membres de l’organització, facilitar circuits interns d’informació i col.laboració i impulsar un sentiment de pertinença.

En aquesta VII sessió va ser el torn dels equips de Rehabilitació del Parc Privat i Rehabilitació del Parc Públic i Finques Senceres. Aquí podeu descarregar la documentació que van fer servir en les seves presentacions.

admin

Afegir comentari