AhCnQmRiIeDtTkVpFkByLnRkTrMoZtRnUzPsTnGeWaAgJpCkKeBtPhDpKiRhIsXlJiRwMsVyNoSzVbUtBeXjIxLtOiWgOlCgNtQhWaYyRvWqUhChZeJpQgPrThVwSuNbIaKqVtBaDwYoKnMmJsChFoKkGoOeOkEvYgMiQtJnDxHgUpRqTiXbAtZpRoFeZpHoWhSwVo
Som habitatge | Intranet

Ja tenim disponible la nova Guia de serveis i ajuts a l’habitatge de Barcelona!

La nova Guia de serveis i ajuts a l’habitatge de Barcelona per a l’any 2019 ja s’ha editat i us n’arribarà un exemplar a cadascú. La publicació resumeix les principals línies d’actuació d’Habitatge i esclareix dubtes referents als serveis oferts. Com fer front al lloguer o a la hipoteca, quins són els drets energètics del ciutadà, o com accedir a l’habitatge públic són algunes de les qüestions que el ciutadà pot consultar a la nova edició.

Cliqueu aquí per accedir a la Guia.

admin

Afegir comentari