AhCnQmRiIeDtTkVpFkByLnRkTrMoZtRnUzPsTnGeWaAgJpCkKeBtPhDpKiRhIsXlJiRwMsVyNoSzVbUtBeXjIxLtOiWgOlCgNtQhWaYyRvWqUhChZeJpQgPrThVwSuNbIaKqVtBaDwYoKnMmJsChFoKkGoOeOkEvYgMiQtJnDxHgUpRqTiXbAtZpRoFeZpHoWhSwVo
Som habitatge | Intranet

Catorze expedients sancionadors contra propietaris d’habitatges protegits buits

L’acció de la Unitat de Disciplina d’Habitatge de l’IMHAB ha permès obrir catorze procediments sancionadors contra els propietaris de pisos protegits buits o que es lloguen sense l’autorització de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i amb preus que superen l’autoritzat. D’aquests procediments, tretze continuen oberts i un s’ha resolt amb una sanció de 180.000 euros.

El programa preveu inspeccionar els 16.000 habitatges de protecció oficial que té la ciutat per garantir-ne l’ús social i, de moment, ja se n’han revisat uns 1.500. Obtindreu més informació aquí

admin