AhCnQmRiIeDtTkVpFkByLnRkTrMoZtRnUzPsTnGeWaAgJpCkKeBtPhDpKiRhIsXlJiRwMsVyNoSzVbUtBeXjIxLtOiWgOlCgNtQhWaYyRvWqUhChZeJpQgPrThVwSuNbIaKqVtBaDwYoKnMmJsChFoKkGoOeOkEvYgMiQtJnDxHgUpRqTiXbAtZpRoFeZpHoWhSwVo
Som habitatge | Intranet

Sobre: Materials i recursos

Veniu a conèixer els APROP!

Fins al dia 24 de febrer, als Jardinets de Gràcia, es podran visitar els APROP, un model d’allotjament de construcció ràpida, sostenible i de qualitat, concebuts per fer front a l’expulsió del veïnat dels...