AhCnQmRiIeDtTkVpFkByLnRkTrMoZtRnUzPsTnGeWaAgJpCkKeBtPhDpKiRhIsXlJiRwMsVyNoSzVbUtBeXjIxLtOiWgOlCgNtQhWaYyRvWqUhChZeJpQgPrThVwSuNbIaKqVtBaDwYoKnMmJsChFoKkGoOeOkEvYgMiQtJnDxHgUpRqTiXbAtZpRoFeZpHoWhSwVo
Som habitatge | Intranet

Ja tenim disponible la nova Guia de serveis i ajuts a l’habitatge de Barcelona!

La nova Guia de serveis i ajuts a l’habitatge de Barcelona per a l’any 2019 ja s’ha editat i us n’arribarà un exemplar a cadascú. La publicació resumeix les principals línies d’actuació d’Habitatge i...

Finalitza la primera fase del projecte del COCHA!

El passat 19 de desembre va tenir lloc la darrera sessió del COCHA de l’any, on es va posar punt i final a la primera fase del projecte que tenia com a objectius principals presentar els equips de...

Actualitat

Materials i recursos

Veniu a conèixer els APROP!

Fins al dia 24 de febrer, als Jardinets de Gràcia, es podran visitar els APROP, un model d’allotjament de construcció ràpida, sostenible i de qualitat, concebuts per fer front a l’expulsió del veïnat dels...

Enllaços